Pagina 13 - Ala Meteo

Stazione meteorologica amatoriale di Ala (Trento) - 180m slm - 45°45'37''N - 11°00'21''E
Vai ai contenuti
L'è 'n buel revèrs --- el par che i gabia tòlt zo el bocòm dal pirom --- l'hà dormì col cul descuèrt

l'è 'n zivilonghi --- l'è 'n falòpa --- esser come 'l penser --- ghe salta sùbit el pissim en le braghe

pestar sui ovi --- l'è tuta casa, cesa e casel --- l'è come Baco --- mende e taconi  mantegn conti e baroni

l'è 'n sac de sal --- l'è 'na brasa cuerta --- farghe le foie --- meterlo en scarsela

restar embotonà --- el ghe fà le zate ale mosche --- pù ciacere che fati

el ghe porta l'acqua cole rece --- l'è 'n pianzimarende --- darghe l'oio --- farlosù da salar

te me vegnirai ale bele --- te vegnirai sul bachetòn --- piocio refat --- sora come l'òio

--- el passa ntrà i corni a'n bec --- no 'l gà nè ti nè voi --- far vegnir el lat ai dinoci

nar zò le azze --- embotonà per dedrio --- empiantar ciodi

erghe 'n diaol per cavèl --- magnar for tut de sfruz --- l'è nàa la gaza...

lassar che l'acqua la vaga per i sò canai ---  copàr en piocio per torghe la pèl ---

tegnìr a mam --- el massa l'è parent del miga --- zac e tac

chi no gà 'l gòss gà la goba, e chi non gà nè goba nè gòss gà 'l diàol adòss
--- n'onta e na' sponta

nè fodrai nè imbastìi --- a sbac --- e struca che te struca... ---

darse l'acqua come i copi --- nar darodepilato --- mèio cargarlo che guernarlo

star su la sua --- meio ziga che miga --- a maca --- fregàr la coa al'asem

meterghe su nà pezza --- l'è na piatola --- copa, pela e magna --- onzer e' snòll

far vegnir en smissiamènt de stòmec --- farghe tant de mànec --- el botòm dela comare

restàr en braghe de tela --- l'è 'n pòr laòr --- la và de petolòti --- l'è 'na slìmpia zimaèrbe

erghene 'na petonza --- el sèita puràr --- l'è una che sdraza --- l'è 'n baiarèl

darne 'na sòia --- erghene 'na gnòca --- la 'mbòsema i altri per scònder el so grep

fortunà come 'n cagn en cesa --- tegnir dala spina e molàr dal boròm --- nàr avanti afàt

buèl --- bisèrdola --- cargàr --- carega --- carsèla --- casèl --- cavel

copàr --- descuèrt --- dinòci --- embotonà --- gaèr/erghe --- grep --- mànec

massa --- miga --- ònzer --- peàe --- peòti --- piòcio --- piròm --- puràr --- rece

revèrs --- rue --- sbregàr --- sdrazàr --- seitàr --- snòll

stiàni --- sti ani --- strucàr --- tabacàr

tamisàr --- tòr --- zest

L'è 'n buel revèrs --- el par che i gabia tòlt zo el bocòm dal pirom --- l'hà dormì col cul descuèrt

l'è 'n zivilonghi --- l'è 'n falòpa --- esser come 'l penser --- ghe salta sùbit el pissim en le braghe

pestar sui ovi --- l'è tuta casa, cesa e casel --- l'è come Baco --- mende e taconi  mantegn conti e baroni

l'è 'n sac de sal --- l'è 'na brasa cuerta --- farghe le foie --- meterlo en scarsela

restar embotonà  --- el ghe fà le zate ale mosche  --- pù ciacere che fati

el ghe porta l'acqua cole rece --- l'è 'n pianzimarende  --- darghe l'oio --- farlosù da salar

te me vegnirai ale bele --- te vegnirai sul bachetòn --- piocio refat  --- sora come l'òio

--- el passa ntrà i corni a'n bec --- no 'l gà nè ti nè voi --- far vegnir el lat ai dinoci

nar zò le azze --- embotonà per dedrio --- empiantar ciodi

erghe 'n diaol per cavèl --- magnar for tut de sfruz --- l'è nàa la gaza...

lassar che l'acqua la vaga per i sò canai ---  copàr en piocio per torghe la pèl ---

tegnìr a mam --- el massa l'è parent del miga --- zac e tac

chi no gà 'l gòss gà la goba, e chi non gà nè goba nè gòss gà 'l diàol adòss --- n'onta e na' sponta

nè fodrai nè imbastìi --- a sbac --- e struca che te struca... ---

darse l'acqua come i copi --- nar darodepilato --- mèio cargarlo che guernarlo

star su la sua --- meio ziga che miga --- a maca --- fregàr la coa al'asem

meterghe su nà pezza --- l'è na piatola --- copa, pela e magna --- onzer e' snòll

far vegnir en smissiamènt de stòmec --- farghe tant de mànec --- el botòm dela comare

restàr en braghe de tela --- l'è 'n pòr laòr --- la và de petolòti --- l'è 'na slìmpia zimaèrbe

erghene 'na petonza  --- el sèita puràr --- l'è una che sdraza --- l'è 'n baiarèl

darne 'na sòia --- erghene 'na gnòca --- la 'mbòsema i altri per scònder el so grep

fortunà come 'n cagn en cesa --- tegnir dala spina e molàr dal boròm --- nàr avanti afàt

buèl --- bisèrdola --- cargàr --- carega --- carsèla --- casèl --- cavel

copàr --- descuèrt --- dinòci --- embotonà --- gaèr/erghe --- grep --- mànec

massa --- miga --- ònzer --- peàe --- peòti --- piòcio --- piròm --- puràr --- rece

revèrs --- rue --- sbregàr --- sdrazàr --- seitàr --- snòll

stiàni --- sti ani --- strucàr --- tabacàr

tamisàr --- tòr --- zest

Torna ai contenuti